Do darmowej dostawy brakuje: 249.00 zł
Minimalne zamówienie: 99 zł

do kasy suma: 0,00 zł
Producenci
Regulamin sklepu
§ 1
Postanowienia wstępne

1. Sklep internetowy Karmnik, dostępny pod adresem internetowym www.karmnik.org, prowadzony jest przez KARMNIK SA z siedzibą w Warszawie, ul. Wiśniowa 11/1, kod 02-563, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000997445, NIP 5213907695, REGON 38706623000000.

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§ 2
Definicje

1. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2. Sprzedawca - KARMNIK SA z siedzibą w Warszawie, ul. Wiśniowa 11/1, kod 02-563, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000997445, NIP 5213907695, REGON 38706623000000.

3. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

4. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

5. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.karmnik.org

6. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

7. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.

8. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

9. Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

10. Formularz Rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

11. Formularz Zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

13. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

14. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też –  stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

§ 3
Kontakt ze Sklepem

1. Adres Sprzedawcy: ul. Wiśniowa 11/1, 02-563 Warszawa.

2. Adres e-mail Sprzedawcy: karmnik@karmnik.org.

3. Numer telefonu Sprzedawcy: 507 095 793

4. Adres profilu sprzedawcy na Facebooku: https://www.facebook.com/karmnik.org

5. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 53 1140 1010 0000 4097 7500 1001(mBank)

6. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

7. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 9.00-17.00 od poniedziałku do piątku.

§ 4
Wymagania techniczne

1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu wersji co najmniej Internet Explorer 8 lub Chrome 16 lub FireFox 10 lub Opera 11 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptującą pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s.,

b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

c. włączona obsługa plików cookies,

d. zainstalowany program FlashPlayer.

§ 5
Informacje ogólne

1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu, albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

§ 6
Zakładanie Konta w Sklepie

1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię, nazwisko, adres e-mail, adres, numer telefonu.

2. Konto w Sklepie może utworzyć wyłącznie klient, który ukończył 16 lat.

3. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

4. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu Rejestracji.

5. Przesłanie wypełnionego Formularza Rejestracji jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i akceptacją przez Klienta postanowień Regulaminu.

6. W trakcie Rejestracji Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego. Wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego następuje poprzez zaznaczenie pola zawierającego tę zgodę w formularzu rejestracyjnym

7. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingu bezpośredniego oznacza zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Sprzedawcy na adres poczty elektronicznej Klienta, podany w formularzu rejestracyjnym.

8. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego i wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych w formularzu, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie droga elektroniczną usługi prowadzenia Konta w Sklepie, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta i dokonywania zmian podanych podczas rejestracji danych.

9. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

§ 7
Zasady składania Zamówienia

1. W celu złożenia Zamówienia należy:

a. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);

b. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);

c. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;

d. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz wybrać sposób dostarczenia Produktu, wpisać dane do faktury, (jeśli faktura jest potrzebna, a dane, które powinny znaleźć się na fakturze, są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,

e. kliknąć przycisk „Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,

f. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

§ 8
Oferowane metody dostawy oraz płatności

1. Obszar dostawy obejmuje jedynie miasto stołeczne Warszawę. 

2. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy zamówionego Produktu:

a. Dostawa pod wybrany adres: Klubokawiarnia Pożyteczna, al. Niepodległości 135, Warszawa lub Winotopia, ul Rydygiera 11, 01-793 Warszawa, Fine Wine, ul. Płocka 17 pasaż A lok. 9, 01-231 Warszawa, 13 Win, ul. Krypska 52/54, Warszawa, Wino by Best Selection, Warszawa, al. Rzeczpospolitej 19, Warszawa

b. Płatna dostawa do domu (w przypadku zamówień o wartości pow. 100 zł).

c. Bezpłatna dostawa do domu (w przypadku zamówień o wartości pow. 250 zł).

3. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

a. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy wskazane w §3 p. 5 niniejszego Regulaminu.

b. Płatności elektroniczne. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności szybkimi przelewami jest Blue Media S.A. 

c. Płatność kartą płatniczą. Obsługiwane typy kart płatniczych: Visa, Visa Electron, Maestro, MasterCard, MasterCard Electronic.

4. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.

§ 9
Wykonanie umowy sprzedaży

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z §7 Regulaminu.

2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

3. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności lub w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

4. Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 2 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży, w poniedziałek nie później niż do 18.00 – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

5. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Warszawy. Zamówienia złożone i opłacone od piątku do poniedziałku do 18.00 są dostarczane w najbliższy czwartek w godz. 16.00 – 19.00. Zamówienia złożone we wtorki, środy i czwartki są realizowane w kolejnym tygodniu w czwartek w godzinach 16.00 – 19.00.

6. Możliwe jest składanie zamówień wyłącznie na kwotę nie mniejszą niż 100 zł. Zamówienia na kwotę poniżej 100 zł nie będą realizowane.

§ 10
Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo od niej odstąpić bez podawania przyczyny w terminie 14 dni kalendarzowych, z zastrzeżeniem 10 ust. 2.

2. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb

b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia

c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczona w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu

d. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w następującej formie

a. pisemnie na adres: KARMNIK SA, Warszawa, ul. Wiśniowa 11/1, kod 02-563

b. w formie elektronicznej poprzez wysłanie na adres: karmnik@karmnik.org.

4. Do oświadczenia należy dołączyć dowód zakupu.

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawarty jest w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: Warszawa, ul. Wiśniowa 11/1, kod 02-563.

7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

§ 11
Reklamacje

1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Klientowi Produkty bez wad.

2. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

3. W przypadku zwrotu środków zostaną one przekazane Klientowi niezwłocznie zgodnie z poniższymi zasadami:  

a. Sprzedawca dokona zwrotu przy użyciu tego samego kanału płatności.

b. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą Sprzedawca dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

c. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

4. Reklamacja może zostać złożona poprzez złożenie oświadczenia przez Klienta w następujący sposób

a. pisemnie na adres: KARMNIK SA, Warszawa, ul. Wiśniowa 11/1, kod 02-563

b. w formie elektronicznej poprzez wysłanie na adres: karmnik@karmink.org.

§ 12
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php 

oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

b. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

c. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 13
Dane osobowe w Sklepie internetowym

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.

3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

a. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

b. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 14
Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

Załącznik nr 1

Wzór formularza odstąpienia od umowy dla Klienta

 

…………………………..

Miejscowość i data

Imię i nazwisko:

Adres:

Data dostawy/złożenia zamówienia (niepotrzebne skreślić):

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Niniejszym informuję o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży zawartej z PORA NA POLA S.A. w zakresie towarów wymienionych poniżej.

Nazwa towaru ( lub symbol):

Numer paragonu (lub zamówienia):

………………………………..

Podpis (wymagany tylko jeśli formularz przesyłany jest w wersji papierowej)

KARMNIK

ul. Wiśniowa 11/1
02-563 Warszawa

KONTAKT

Email: karmnik@karmnik.org
Telefon: 507 095 793

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium